ELISA-Kits 1 – B

Human Apolipoprotein E4 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Apolipoprotein E4 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Apolipoprotein E4 ELISA Kit, Human (69 assays)

Human Apolipoprotein E3 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Apolipoprotein E3 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Apolipoprotein E3 ELISA Kit, Human (96 assays)

Rat BCL-W (BCL2L2) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay rat BCL-W (BCL2L2) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples BCL-W ELISA kit, rat (96 assays)

Human Apolipoprotein C1 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Apolipoprotein C1 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Apolipoprotein C1 ELISA Kit, Human (96 assays)

Mouse ACE ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse ACE levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. ACE ELISA Kit, Mouse (96 assays)

Human Angiopoietin like4 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Angiopoietin-like 4 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. (96 assays) Angiopoietin like4 ELISA Kit, Human

Mouse AREG ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse AREG levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. AREG ELISA Kit, Mouse (96 asssays)

Rat beta-NGF (lysates) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay rat beta-NGF (lysates) levels in tissue lysates, cell lysates samples Beta-NGF ELISA kit, rat (96 assays)

Human Alpha-fetoprotein ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Alpha-fetoprotein (AFP) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. alpha-Fetoprotein ELISA Kit, Human (96 assays)

Mouse BIGH3 (TGFBI) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse BIGH3 (TGFBI) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BIGH3 ELISA kit, mouse (96 assays)

Human ADAM9 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human ADAM9 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. ADAM9 ELISA Kit, Human (96 assays)

Human ALCAM (CD166) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human ALCAM (CD166) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. ALCAM (CD166) ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Amphiregulin ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Amphiregulin levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Amphiregulin ELISA Kit, Human (96 assays)

Human BCL2L2 (BCL-W) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BCL2L2 (BCL-W) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BCL2L2 (BCL-W) ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Angiostatin ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Angiostatin levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Angiostatin ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Angiopoietin-1 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Angiopoietin-1 levels in cell culture supernatants, plasma, serum, samples Angiopoietin-1 ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Apolipoprotein C2 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Apolipoprotein C2 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Apolipoprotein C2 ELISA Kit, Human (96 assays)

Mouse BMP-7 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse BMP-7 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BMP-7 ELISA kit , mouse (96 assays)

Mouse Axl ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse Axl levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Axl ELISA kit, mouse (96 assays)

Human BMP2 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BMP2 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BMP-2 ELISA Kit, Human (96 assays)

Human BCAM ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BCAM levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BCAM ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Albumin (ALB) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Albumin (ALB) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Albumin (ALB) ELISA Kit, Human (96 asays)

Human BMP-5 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BMP-5 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BMP-5 ELISA Kit, Human (96 assays)

Human Beta-secretase 1 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Beta-secretase 1 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. beta-Secretase 1 ELISA Kit, Human (96 assays)

Human BIRC2 (cIAP2) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BIRC2 (cIAP2) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BIRC2 (cIAP2) ELISA Kit, Human (96 assays)

Human BTC (betacellulin) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BTC (betacellulin) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BTC (betacellulin) ELISA Kit, Human (96 assays)

Human BMP-7 ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human BMP-7 levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BMP-7 ELISA Kit, Human (96 assays)

Rat beta-NGF ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay rat beta-NGF levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples Beta-NGF ELISA kit, rat (96 assays)

Human Activin A ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay human Activin A levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. Activin A ELISA Kit, Human (96 assays)

Mouse BSSP 4 (PRSS22) ELISA Kit, Thermo Scientific™ Pierce™

Assay mouse BSSP 4 (PRSS22) levels in cell culture supernatants, plasma, serum samples. BSSP4 ELISA kit, mouse (96 assays)

  spinner